چرا احساس خستگی می کنیم؟

تاریخ : 25.07.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 73
یکی از متخصصین می گوید خستگی یکی از شایع ترین شکایات افراد تحت عمل جراحی او است، و می گوید :من بارها و بارها بیمارانی را که از احساس خسته بودن مداوم شکایت می کنند، معاینه کرده ام، حتی اگر آنها در حال خواب باشند. در اغلب موارد این جریان برای چند ماه ادامه می یابد. در هر زمان ، از هر 5 نفر یک نفر احساس غیر منتظره خستگی می کند و طبق آماری دیگر از یکی از کالج