اخلاق پزشکی را چگونه باید قضاوت کرد؟

تاریخ : 01.06.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 100
پرسش‌های حوزه «اخلاق پزشکی» بس عمیق و پیچیده‌اند مانند اینکه آیا فردی می‌تواند مالک حقوق ساختار ژنتیکی انسان باشد؟ آیا اطلاعات دی‌ان‌ای افراد را می‌توان بدون اطلاع یا اجازه آنان منتشر کرد؟

تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار

تاریخ : 21.05.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 296
پدیده تنیدگی اخلاقی در محیطهای مراقبت ویژه، تأثیرات متفاوتی در روند کیفیت مراقبت داشته و در این میان ارتباط مطلوب بین اعضای تیم درمانی خصوصا پزشک و پرستار میتوان از طریق ایجاد جو اخلاقی مناسب در پیشگیری از بروز تنیدگی در پرستاران مؤثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین پدیده تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار در بخشهای مراقبت ویژه استان خراسان